Algemene voorwaarden

Algemene Voowaarden

Company Link, vennootschap onder firma

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle leveringen en diensten verzorgd door leveringen en diensten verzorgd voor de vennootschap onder firma Company Link, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Delft, onder nummer 55872573, en alle hiermee samenhangende handelsnamen en websites van deze firma, zoals daar zijn www. Gratiscompetentietest.nl en andere, hierna gezamenlijk te noemen: "Company Link".

Artikel 1: Definities

1.1 Artikel: Een artikel van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Competentietest: Een door Company Link ontwikkelde test om competenties en andere persoonskenmerken te bepalen. Indien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Algemene Competentietest en de Anonieme Competentietest, zien de bepalingen in de Algemene Voorwaarden op beide testen.
1.3 Deelnemer: een ieder die zicht schriftelijk (via de website) heeft ingeschreven c.q. aangemeld bij Company Link om deel te nemen aan de competentietest.
1.4 Samenwerkingspartner: Een partij die met Company Link de (schriftelijke) afspraak heeft de competentietest van Company Link te gebruiken voor onder andere personeelswerving, personeelsontwikkeling e.d.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) leveringen en diensten, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, die Company Link heeft aangeboden en/of gaat afsluiten met een Deelnemer.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op enige mondelinge of schriftelijke) leveringen en diensten, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, die Company Link is overeengekomen danwel heeft aangeboden en/of gaat afsluiten met een Samenwerkingspartner. Hiervoor zijn andere Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.3 Deelnemer aanvaardt deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Company Link en Afnemer vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat andere voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.

Artikel 3: Competentietest

3.1 Het doel van de competentietest is het inzicht krijgen in de bij Deelnemer aanwezige competenties op basis van een ingevulde competentietest. Deelnemer verklaart zich bekend met dit doel.
3.2 De competentietest wordt aangeboden via een of meer website(s) beheert door Company Link.
3.3 Deelnemer is zich ervan bewust dat de competentietest (constant) in ontwikkeling is en verbeterd c.q. aangepast wordt.
3.4 Deelnemer heeft de keuze tussen uitvoeren van twee varianten van de competentietest, te weten een Algemene Competentietest en een Anonieme Competentietest:
Het onderscheid tussen de varianten behelst het volgende: a) De Algemene Competentietest betreft een deelname via een eigen website van Company Link of ander middel waar de Algemene Competentietest met medeweten van Company Link beschikbaar is gesteld. Company Link zal deze resultaten naar eigen zicht kunnen gebruiken en een melding kunnen maken van de deelname van Deelnemer aan de Algemene Competentietest. Deelnemer is voor de Algemene Competentietest geen vergoeding verschuldigd.
b) De Anonieme Competentietest betreft een deelname via een eigen website of ander middel van Company Link. Deze deelname vindt plaats in een ‘gesloten digitale omgeving’. Company Link zal de resultaten van de deelname niet verder verspreiden en ook geen melding maken van de deelname. Deelnemer is voor de Anonieme Competentietest een bedrag verschuldigd.

Artikel 4: Deelnemen

4.1 Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan het deelnemen aan de competentietest, danwel aan de resultaten van de competentietest.
4.2 Er is geen mogelijkheid tot overleg met en/of aanpassing door Company Link van de competentietest nadat Deelnemer heeft deelgenomen. Tijdens deelname kan Deelnemer zich voor vragen betreffende de competentietest wenden tot het contactadres van Company Link. 4.3 Company Link behoudt zich te allen tijde het recht voor een Deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren voor deelname aan de competentietest.

Artikel 5: Kosten en betaling

5.1 De kosten voor de Anonieme Competentietest wordt bepaald door Company Link, voorafgaand aan deelname aan de Deelnemer kenbaar gemaakt en door de Deelnemer voorafgaand aan deelname betaald.
5.2 De kosten van de Anonieme Competentietest is niet vatbaar voor onderhandeling.
5.3 De prijs van de Anonieme Competentietest kan zonder vooraankondiging door Company Link worden gewijzigd. Deze nieuwe prijs is van toepassing op alle volgende oor Deelnemer(s) af te nemen Anonieme Competentietest(en).
5.4 De kosten voor de deelname aan de Anonieme Competentietest is inclusief omzetbelasting (BTW).
5.5 Voorafgaand aan de deelname aan de Anonieme Competentietest ontvangt Deelnemer een melding betreffende de betaling c.q. de digitale betalingsverplichting. Deelnemer dient deze betalingsverplichting (terstond) te voldoen om vervolgens de beschikking te krijgen tot de omgeving voor deelname aan de Anonieme Competentietest.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1 De door Deelnemer, aan Company Link of aan een middel waarop de competentietest van Company Link aanwezig is, beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden na inschrijving voor deelname eigendom van Company Link. Er vindt hierbij een geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens plaats.
Daarbij wordt aangemerkt dat de gegevens verstrekt via de Algemene Competentietest door Company Link verder voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De gegevens verstrekt via de Anonieme Competentietest kunnen door Company behoudens voor eigen nutte niet verder worden gebruikt en of verspreidt.
6.2 Door middel van deelname aan de competentietest verleent Deelnemer ondubbelzinnig toestemming tot verwerking van zijn gegevens zoals opgenomen in artikel 8 sub a van de Wet bescherming persoonsgegevens, met dien verstande dat de verwerking van deze gegevens bij de Anonieme Competentietest slechts beperkt plaatsvindt, overeenkomstig hetgeen in deze Algemene Voorwaarden opgenomen.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 De competentietest is en blijft eigendom van Company Link, met dien verstande dat Deelnemer een rapport ontvangt met daarop de door Deelnemer behaalde resultaten.
7.2 Het is niet toegestaan, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Company Link, de competentietest te delen, vermenigvuldigen, kopiëren, op gegevensdragers op te slaan en te verspreiden, ten toon te stellen danwel anderszins in het maatschappelijke en economische verkeer te brengen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Company Link is nimmer tot enige schadevergoeding verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het beschikbaar stellen van de competentietest, het door Deelnemer (laten) deelnemen aan de competentietest en het resultaat van de competentietest, behoudens situaties van grove schuld en nalatigheid van Company Link waarbij de aansprakelijkheid alsdan is gelimiteerd tot het bedrag waarvoor naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen Company Link zich dient te verzekeren.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Aanvullingen op en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. Indien partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
9.2 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van een nietige of vernietigbare bepaling zullen Company Link en de betrokken Deelnemer in onderling overleg ter vervanging van de betreffende bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij voorzover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. vernietigbare bepaling in acht worden genomen.
9.3 Op de Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
9.4 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden zullen, voorzover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Niettemin heeft Company Link de mogelijkheid een geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de Deelnemer voor te leggen.
9.5 De titels boven de artikelen zijn aangebracht voor het gemak van de lezer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.